ZASADY DYPLOMOWANIA

Proces dyplomowania (zdobycie tytułu licencjata Wiedzy o teatrze / magistra Mediów interaktywnych) przeprowadzany jest – po zaliczeniu przez studenta wszystkich przedmiotów objętych programem studiów i zdobyciu wymaganej liczby punktów ECTS – na podstawie złożonej przez studenta w odpowiednim  terminie i spełniającej obowiązujące kryteria pracy licencjackiej / magisterskiej, która jest podstawą do przeprowadzenia obrony pracy i egzaminu licencjackiego / magisterskiego kończącego studia.

Decyzję o dopuszczeniu pracy do obrony podejmuje promotor (prowadzący seminarium licencjackie / magisterskie). Pracę oceniają promotor i recenzent, oni także przeprowadzają egzamin licencjacki / magisterski. Na egzamin licencjacki student zobowiązany jest przygotować pięć uzgodnionych z promotorem zagadnień zbliżonych problematyką do tematu pracy licencjackiej (na egzamine wybiera się do dyskusji trzy spośród nich). Na egzamin magisterski student zobowiązany jest przygotować uzgodnione z promotorem zagadnienia wykraczające poza problematykę pracy, wynikające z programu studiów.

Ogólne zasady dyplomowania określa Regulamin studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostępny w formacie pdf tutaj: https://studenci.amu.edu.pl/studia/regulamin-studiow ), rozdz. IV, cz. 1, 2 i 3.

Uwaga: od początku roku 2014 obowiązuje nowy system składania i rejestrowania prac licencjackich i magisterskich. Podstawowa różnica polega na tym, że studenci zobowiązani są do zamieszczenia elektronicznej wersji pracy w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) za pomocą systemu USOS. Informacje szczegółowe dostępne są na stronie WFPiK: https://wfpik.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/prace-dyplomowe oraz w specjalnie przygotowanym przewodniku na stronie: www.apd.amu.edu.pl. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym trybem składania prac dyplomowych! Na wskazanej stronie znajduje się także uchwała Rady Wydziału dotycząca zasad dyplomowania obowiązujących w WFPiK.