ZASADY DYPLOMOWANIA

Plan studiów

 

Informacje podstawowe:

a)    nazwę kierunku studiów: Media interaktywne i widowiska

b)    poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

c)    formę studiów: stacjonarne

d)    profil kształcenia: ogólnoakademicki

 

Nazwy modułów kształcenia (zajęć lub grupy zajęć) zaliczonych do grupy modułów kształcenia z zakresu nauk podstawowych dla kierunku Media Interaktywne i Widowiska:

Dramat i scenariusz widowiska

Sztuka współczesna

Media interaktywne

Lektorat języka angielskiego

Widowiska

Kultura i technologia

Marketing i zarządzanie projektami

 

Nazwy pozostałych modułów kształcenia  do wyboru:

 

Performans medialny (zamienny tylko w przypadku wyboru Międzywydziałowej Specjalności Operologicznej)

Laboratorium mediów (do wyboru grupa zajęciowa)

Seminarium (do wyboru grupa zajęciowa)

Fakultet 1 (do wyboru z oferty WFPiK)

Fakultet 2 (do wyboru z oferty WFPiK)

Fakultet 3 (do wyboru z oferty WFPiK)

 

Nazwy modułów kształcenia wymiennych z Międzywydziałową Specjalnością Operologiczną (w przypadku wyboru tej specjalności):

Laboratorium mediów, 120 godz.

Performans medialny, 30 godz.

Fakultet 1, 30 godz.

Fakultet 2, 30 godz.

Fakultet 3, 30 godz.

Suma: 240 godz.

 

 

 

 

Studenci mają obowiązek dokonania wyboru spośród dwóch Seminariów magisterskich, jak też jedną spośród dwóch grup Laboratorium mediów. Dodatkowo muszą wybrać w I, II i III semestrze jeden spośród zaproponowanych fakultetów.

 

 

TABELA PLANU STUDIÓW

 

Lp.

Nazwa modułu kształcenia

Wykład

(liczba godzin)

Konwersatoria/

Seminaria

(liczba godzin)

Ćwiczenia/

Laboratoria

(liczba godzin)

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1

2

3

4

5

6

7

Rok I – Semestr I

1. Dramat i scenariusz widowiska

30

30

zaliczenie z oceną 8
2. Sztuka współczesna

30

30

zaliczenie z oceną 6
3. Media interaktywne

30

30

zaliczenie z oceną 6
4. Performans medialny

30

zaliczenie z oceną 4
5. Lektorat języka angielskiego

30

zaliczenie z oceną 2
6. Fakultet 1

30

zaliczenie z oceną 2
Razem semestr I

90

150

30

28

Rok I – Semestr II

1. Dramat i scenariusz widowiska

30

egzamin + prezentacja 6
2. Sztuka współczesna

30

egzamin 6
3. Media interaktywne

30

egzamin 6
4. Widowiska

30

30

egzamin 6
5. Fakultet 2

30

zaliczenie z oceną 2
6. Laboratorium mediów

30

zaliczenie z oceną 4
7. Seminarium

30

zaliczenie z oceną 2
Razem semestr II

30

120

90

32
Razem rok I

150

270

120

510 godz. 60

Rok II – Semestr III

1. Dramaturgia mediów

60

zaliczenie z oceną 8
2. Kultura i technologia

60

egzamin 8
3. Fakultet 3

30

zaliczenie z oceną 2
4. Seminarium

30

zaliczenie z oceną 2
5. Laboratorium mediów

60

zaliczenie z oceną 10
Razem semestr III

180

60

30

Rok II – Semestr IV

1. Dramaturgia mediów

30

egzamin 4
2. Marketing i zarządzanie projektami

30

30

zaliczenie z oceną 4
3 Seminarium

30

zaliczenie z oceną 16
4. Laboratorium mediów

30

zaliczenie z oceną 6
Razem semestr IV

30

60

60

30
Razem rok II

30

240

120

390 godz. 60

Razem:  900 godzin, 120 punktów 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 DLA KIERUNKU STUDIÓW MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA

                                                                                                                                           

poziom kształcenia

studia II stopnia

profil kształcenia

ogólnoakademicki

tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem

 

Kierunek Media Interaktywne i Widowiska mieści się w obszarze nauk humanistycznych ze względu na swój przedmiot (badanie szeroko rozumianych zjawisk widowiskowych, wykorzystania strategii komunikacji interaktywnej wynikających z form i gatunków dramatycznych, teatralnych oraz sztuki interaktywnej i kultury w XX wieku), stosowaną metodologię (pochodzącą z obszaru nauk humanistycznych) oraz pokrewieństwo z naukami takimi jak: wiedza o teatrze, historia sztuki, kulturoznawstwo, filozofia i jako upowszechnione w skali europejskiej media and culture studies (wg klasyfikacji europejskiego projektu TUNING – Tuning Educational Structures in EuropeHarmonizacja struktur kształcenia w Europie).

 

 

Wskazać, czy kierunek mieści się w jednym obszarze kształcenia, czy obejmuje kilka obszarów kształcenia spośród 8 obszarów kształcenia, dla których opisy efektów kształcenia są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie  Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520). Jeżeli kierunek studiów prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera należy również wskazać, że wykorzystano efekty kształcenia z zakresu kompetencji inżynierskich.

Uzasadnić umiejscowienie.

2. Efekty kształcenia

 

Objaśnienie oznaczeń:

K (przed podkreślnikiem)        – kierunkowe efekty kształcenia

W (po podkreślniku)               – kategoria wiedzy w efektach kształcenia

U (po podkreślniku)                – kategoria umiejętności w efektach kształcenia

K (po podkreślniku)                – kategoria kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne                – numer efektu kształcenia

 

 

Symbol

 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów

Media interaktywne i widowiska

 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku studiów

Media interaktywne i widowiska

 absolwent:

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie

nauk humanistycznych

 

WIEDZA

 

K_W01

ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej wybranych nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej

H2A_W01

K_W02

ma pogłębioną wiedzę z zakresu terminologii nauk humanistycznych w zakresie badań nad dramatem, teatrem i widowiskami

H2A_W02

H2A_W03

K_W03

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań dotyczących  sztuki interaktywnej, widowisk multimedialnych, dramatu i różnych form teatru

H2A_W03

H2A_W04

K_W04

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie mediów interaktywnych, ich znaczenia i funkcjonowania we współczesnej sztuce i kulturze

H2A_W03

K_W05

ma świadomość wagi refleksji nad przemianami kulturowymi, metodologicznymi, terminologicznymi zachodzącymi pomiędzy tradycyjnymi i współczesnymi ujęciami sztuk widowiskowych

H2A_W03

H2A_W04

K_W06

ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach pomiędzy wybranymi zagadnieniami z historii sztuki, teatru, widowisk, historii technologii i mediów interaktywnych

H2A_W05

K_W07

ma uporządkowaną wiedzę na temat aktualnie rozwijanych kierunków badawczych w najważniejszych ośrodkach naukowych zajmujących się mediami interaktywnymi i widowiskami oraz różnymi formami teatru na świecie

H2A_W06

K_W08

zna, rozumie i stosuje sposoby wartościowania i problematyzowania wytworów kultury tradycyjnej i współczesnej

H2A_W07

K_W09

zna, rozumie i stosuje zaawansowane metody analizy, interpretacji,  wartościowania i problematyzowania tradycyjnych i nowoczesnych form sztuk widowiskowych

H2A_W07

K_W10

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego w tym zagadnienia związane z obrotem własnością intelektualną w mediach cyfrowych

H2A_W08

K_W11

ma pogłębioną wiedzę o naturze języka  oraz o przemianach terminologii w obrębie badań nad sztuką teatru, dramatu i widowisk

H2A_W09

K_W12

ma wiedzę o instytucjach kultury i pogłębioną orientację we współczesnym życiu kulturalnym

H2A_W10

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

potrafi sprawnie i samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać selekcjonować i łączyć informacje z wykorzystaniem różnych źródeł tradycyjnych oraz współczesnych, w tym zasobów cyfrowych i internetowych baz danych

H2A_U01

K_U02

potrafi na podstawie źródeł formułować krytyczne sądy i konstruować innowacyjne projekty badawcze z zakresu mediów interaktywnych, widowisk i teatru

H2A_U01

H2A_U02

K_U03

potrafi posługiwać się różnymi narzędziami metodologicznymi i powiązać je z analizowanym przez siebie zagadnieniem

H2A_U01

H2A_U02

K_U04

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich zdolności i kierowania własną karierą zawodową

H2A_U03

K_U05

posiada pogłębioną umiejętność integrowania pojęć i paradygmatów badawczych z zakresu wiedzy o widowiskach, teatrze, sztuki mediów, kulturoznawstwa i dramatologii

H2A_U04

K_U06

potrafi przeanalizować strukturę dramaturgiczną poszczególnych form, takich jak: spektakl teatralny, gra, widowisko multimedialne, dzieło sztuki interaktywnej

H2A_U02

H2A_U04

K_U07

potrafi przeprowadzić analizę i interpretację wytworów kultury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem sztuki interaktywnej, teatru i widowisk, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia humanistyki

H2A_U05

K_U08

ma umiejętność merytorycznej argumentacji i formułowania wniosków w ramach krytycznych paradygmatów tradycyjnej i współczesnej kultury i sztuki

H2A_U06

K_U09

posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia

H2A_U07

K_U10

potrafi się porozumiewać ze specjalistami w dziedzinie nauk humanistycznych, jak też niespecjalistami, a także popularyzować wiedzę o sztuce współczesnej, różnych formach teatru, widowiskach i mediach interaktywnych oraz wytworach kultury i jej instytucjach

H2A_U08

K_U11

potrafi zaplanować, zorganizować i poprowadzić społeczną debatę na temat ważnych zjawisk dotyczących współczesnej kultury

H2A_U07

H2A_U08

K_U12

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i języku angielskim na temat studiowanego przedmiotu

H2A_U09

K_U13

posiada umiejętność wyselekcjonowania i przygotowania materiałów do wystąpień (ustnych i medialnych) na temat sztuki i kultury współczesnej

H2A_U10

K_U14

potrafi inicjować zdarzenia naukowo-artystyczne w ramach różnorodnych form współczesnej kultury

H2A_U10

K_U15

ma umiejętności językowe w zakresie mediów interaktywnych i widowisk zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

H2A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inicjować i organizować proces uczenia się innych osób

H2A_K01

K_K02

potrafi współdziałać i efektywnie pracować w grupie przyjmując w niej różne role

H2A_K02

K_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania

H2A_K03

K_K04

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z działaniem w obszarze kultury

H2A_K04

K_K05

posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętność określania własnych zainteresowań, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów

H2A_K04

K_K06

jest w stanie wypracować i zająć stanowisko w dyskusji na temat problemów współczesnego społeczeństwa, rynku artystycznego i medialnego regionu, kraju i Europy

H2A_K04

K_K07

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy

H2A_K05

K_K08

aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z różnych jego form

H2A_K06

K_K09

interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi i technologicznymi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce, kulturze i nauce

H2A_K06