marta

 

 

 

Teoretyk literatury i teatru. Animator kultury. Przez wiele lat związana zawodowo z Teatrem Nowym w Poznaniu, Poznańskim Teatrem Lalki i Aktora, Ogólnopolskim Ośrodkiem Sztuki dla

Dzieci i Młodzieży. Autorka prac poświęconych literaturze i teatrowi dla młodego widza, dramaturgii współczesnej, teorii teatru, kulturze najnowszej. Redaktorka książek zbiorowych podejmujących

problematykę sztuki dla dziecka. Publikowała artykuły w „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Tekstach”, „Dialogu”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Teatrze Lalek”, „Przestrzeniach Teorii”,

„Czasie Kultury”, „Slavia Occidentalis”, „Studiach o Sztuce dla Dziecka”, „Polonistyce”, w hamburskim „Almanach zur Polnischen Kinderkultur”, w kijowskich pismach „Kino. Teatr” i „Suczastnist”.

Uczestniczka grantów naukowych dotyczących polskiego teatru w Londynie i polsko-ukraińskich związków kulturalnych oraz międzynarodowych konferencji naukowych, m.in. we Frankfurcie

nad Menem, Pradze, Oslo i Lwowie. Laureatka kilku nagród naukowych, m.in. Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

Zainteresowania badawcze:

 

• teoria dramatu i teatru,

• dramat i teatr współczesny,

• metodologia badań humanistycznych,

• teatr dla młodego widza,

• teatr lalek.

 

Najważniejsze publikacje:

 

  1. Słowo sceniczne: obraz czy dźwięk?, [w:] Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, red. Grzegorz Leszczyński, Poznań  2013, s. 53-62.
  2. Ja, Miasto. Szkice o (nie tylko polskiej) dramaturgii lat ostatnich, Poznań 2011.
  3. Muzyka i dramat. Razem czy osobno?, „Przegląd Kulturoznawczy” 2010 nr 7.
  4. Dziecko w świecie post-teatru, [w:] Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej, tom 1, pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, Poznań 2009.
  5. Na scenie tekstu, [w:] Porwani przez przenośnie, pod red. Edwarda Balcerzana i Agnieszki Kwiatkowskiej, Poznań 2007.
  6. Teatr czy literatura? (O literaturoznawczej teorii teatru), „Przestrzenie Teorii” 2003 nr 2.
  7. Baśń magiczna – mit, Logos, teatr, [w:] Barwy świata baśni, pod red. Urszuli Chęcińskiej, Szczecin 2003.
  8. Bogusława Schaeffera filozofia nowego teatru, Poznań 2002. Jarosław Iwaszkiewicz. „Lato w Nohant”, [w:] Dramat polski – interpretacje, pod red. Jana Ciechowicza i Zbigniewa Majchrowskiego, Gdańsk 2002.
  9. Wid teatru monumemtalnogo do teatru wirtualnego. Polska dramaturgia pisla 1989 roku, „Suczasnist” (Kijów) 2002 nr 1.
  10. Między baśnią a podwórkiem. Gry literackie w polskim dramacie dla dzieci, Poznań 1998.