magda

 

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Od 1993 r. zatrudniona w UAM, zajęcia dydaktyczne prowadziła pierwotnie w Kaliszu, a od października 2013 w Poznaniu (Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk). Jej zainteresowania naukowe – zainspirowane przez prof. Jarosława Maciejewskiego i pogłębione dzięki prof. Dobrochnie Ratajczakowej –  koncentrują się wokół teatru polskiego oraz szeroko rozumianej kultury w wieku XIX i pocz. XX stulecia, szczególnie dotyczą związków teatru z regionem (specyfika Wielkopolski). W swych badaniach uwagę skupia głównie na wieku XIX, kulturze masowej, teatrach amatorskich, widowiskach kulturowych, ostatnio również zajmuje się teatrami integracyjnych i animacją teatralną. Zafascynowana Wielkopolską, co znajduje wyraz w licznych pracach naukowych i działaniach popularyzacyjnych o charakterze regionalistycznym.

Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Dobrochny Ratajczakowej, obroniła w 2000 r. (Polskie teatry amatorskie w Wielkopolsce w latach 1832-1875). Za rozprawę habilitacyjną Narodowe widowiska kulturowe. Uroczystości żałobne i rocznicowe w Wielkopolsce [1815-1914] otrzymała nagrodę Rektora UAM drugiego stopnia (2012 r.). Trzykrotnie realizowała granty KBN na swe badania naukowe. Autorka 3 książek, współredaktor dwóch edycji zbiorowych, ma w dorobku również artykuły naukowe, biogramy dotyczące aktorów i pisarzy XIX w, wygłosiła 18 referatów na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, zajęła się również popularyzacją problematyki literackiej i teatralnej w mniejszych ośrodkach wielkopolskich.

Jest członkiem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 

 

 

 PUBLIKACJE

 

Książki

Lubownicy sceny, Poznań-Kalisz 2000.

Zanim „te księgi zbłądziły pod strzechy”. Wielkopolska recepcja Mickiewicza, Poznań 2006.

Narodowe widowiska kulturowe. Uroczystości żałobne i rocznicowe w Wielkopolsce [1815-1914], Poznań 2011.

 

Książki współredagowane

Mickiewicz daleki i bliski. Pod red. Z. Przychodniaka i M. Piotrowskiej, Poznań 2005.

Poeta  «przez pryzma przepuszczony». Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin. Pod red. E. Nowickiej i M. Piotrowskiej. Poznań 2011.

 

Biogramy

W: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej. Pod. red. D. Wańki. T. 3. Kalisz 2007 (hasła: Anczyc Zygmunt, Bogusławska Rozalia, Bronikowski Stanisław, Chełchowski  Tomasz A., Dmuszewski Ludwik, Dobrzyński Stanisław, Doroszyńska Maria, Doroszyński Karol, Kudlicz Bonawentura, Miłkowska-Iwańska Stanisława, Rabski Władysław, Roger Edgar (E. Ogonowski), Szembekowa z Fredrów Maria, Trapszo Anastazy, Wężyk Paula).

 

Artykuły, rozprawy (wybór)

1. Zanim „te księgi zbłądziły pod strzechy”, czyli od odbiorcy elitarnego ku odbiorcy popularnemu. W: Mickiewicz wielu pokoleń twórców, badaczy i czytelników. Pod red. K. Ratajskiej i M. Berkan-Jabłońskiej. Łódź 2007, s. 206-216.

2. Mickiewicza powroty do Wielkopolski 2. połowy XIX w. (Ślady poety w prasie codziennej). W: Biografie romantycznych poetów. Red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk. Wydawn. PTPN. Poznań 2007, s. 53-66.

3. Mickiewiczowskie „tableaux vivants”. W: Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia pod red. K. Maciąga i M. Stanisza. Wydawn. Uniw. Rzeszowskiego. Rzeszów 2007,  s. 61-71.

4. Zza uchylonej kurtyny (O życiu prywatnym Wojciecha Bogusławskiego). W: Wojciech Bogusławski in memoriam, wybór i oprac. M. Bajer, D. Kamińska, Stowarzyszenie Golęczewian. Golęczewo 2007, s. 41-51.

5. „Teatr mój widzę ogromny”. Prolegomena do zbiorowej wyobraźni. W: Światłocienie wyobraźni. Pod red. Sz. Wróbla, Poznań-Kalisz 2008;

6. Rocznice narodowe partyturą ojczyźnianej tożsamości (na przykładzie Wielkopolski drugiej połowy XIX wieku). W: Kultura-Język-Edukacja. Dialogi współczesności z tradycją. Pod red. B. Gromadzkiej, D. Mrozek, J. Kaniewskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Poznań 2008, s. 205-213.

7. Słów kilka na marginesie „Listów z Poznania” W. Bentkowskiego.  „Kronika Miasta Poznania” 2008, nr 1,  s. 240-252.

8. Technika tableaux vivants w dramatach Wyspiańskiego. W: Przemyśleć wszystko …” Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej. Pod redakcją M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane i M. Haake, Poznań 2009, s. 195-207.

9. Rocznice narodowe jako impregnacja pamięci zbiorowej. W: Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską. Pod red. K. Stępnik i D. Trześniowski. UMCS. Lublin 2010, s. 175-184.

10. Nie dla nich romantyczny Parnas? (Słów kilka o mowach pogrzebowych). W: Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim? Zeszyt monograficzny. Pod red. M. Kuziaka i S. Rzepczyńskiego. („Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2010 nr 8 [„Świat Tekstów. Rocznik Słupski”]. s. 261-276. Wyd. Naukowe  Akademii Pomorskiej

11. Światłocienie w słowno-wizualnym obrazowaniu historii narodowej (na przełomie XIX i XX wieku). W: Kolor w kulturze. Pod red. Z. Mocarskiej-Tycowej, J. Bielskiej-Krawczyk. UMK. Toruń 2010, s. 305-315.

12. Accents of Chopin anniversaries in territories annexed by Prussia. Interdisciplinary Studies in Musicology, 9 (for 2010). Theem Issue: 1810-1910-2010: Chopin’s Shadow. Transformations of the composer’s image in culture and the arts. Edited by M. Gmys, D. Jasińska and A. Lubońska. Poznań 2011, 165-176.

13. Budowanie „pomnika”, czyli słów kilka o apoteozach Słowackiego. W: Poeta  «przez pryzma przepuszczony». Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin. Pod red. E. Nowickiej i M. Piotrowskiej. Poznań 2011, s. 245-260.

14. Świętojański quasi-spektakl. W: Ko-mediana. Prace ofiarowane Profesor Dobrochnie Ratajczakowej. Pod red. Ewa Guderian-Czaplińska, Krzysztof Kurek. Poznań 2013, s. 97-106.

15. Słowacki malowany światłem. Wokół cyklu obrazów  świetlanych. W: Piękno J. Słowackiego. T. 2. Pod. red. Ławski J., Kowalski G., Zabielski Ł. Białystok 2013, s. 83-94.