krzyś

 

Historyk teatru i dramatu. W 1994 roku ukończył studia polonistyczne na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na tym samym Wydziale w styczniu 1999 roku. Rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem Prof. Dobrochny Ratajczakowej. Habilitował się w lutym 2009 roku. Od stycznia 2010 pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria z historii dramatu i teatru dla studentów Wiedzy o teatrze. W latach 2002 – 2011 był także zawodowo związany z Collegium Europaeum Gnesnense UAM, gdzie wykładał historię literatury polskiej XVIII i XIX wieku. W latach 2002 – 2005 był członkiem Senatu UAM oraz senackiej Komisji ds. rozwoju UAM. Uczestniczył w ogólnopolskim programie Akademia Artes Liberales. Jest egzaminatorem Okręgowego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Jego zainteresowania badawcze związane są z historią teatru i dramatu polskiego od XVII do XIX wieku, polską recepcją twórczości Szekspira, dziejami Poznania oraz teatrów poznańskich w XIX wieku. Jest autorem trzech książek (Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej, Poznań 1999; Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782 – 1849, Poznań 2008; Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850 – 1875. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty, Poznań 2013) oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach. Pod jego redakcją naukową ukazało się pięć tomów zbiorowych. Przez kilka lat był związany z Teatrem Polskim w Poznaniu, najpierw jako sekretarz literacki (1993-1996), a następnie jako kierownik literacki (2000-2002).

 

Wybrane publikacje:

Książki autorskie –


Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej
, Wydawnictwo „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 1999

Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1849
, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008

Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850-1874. Repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013

Książki zredagowane –

Twierdza i teatr. Księga jubileuszowa Teatru Polskiego w Poznaniu 1875 – 2000
. Pod red. Krzysztofa Kurka, Teatr Polski w Poznaniu, Poznań 2000

Słowacki teatralny
, pod red. i ze wstępem Krzysztofa Kurka. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss. 280

Wojciech Bogusławski – ojciec teatru polskiego. Red. naukowa K. Kurek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, ss. 212.
Książki współredagowane –

Wojciech Bogusławski in memoriam, wybór, opracowanie, red. zbioru M. Bajer, D. Kamińska. Materiały pokonferencyjne pod red. M. Bajera i K. Kurka, Golęczewo 2007.

Ko – mediana. Prace ofiarowane Profesor Dobrochnie Ratajczakowej, pod red. E. Guderian-Czaplińskiej i K. Kurka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne“, Poznań 2013.

Wybrane artykuły z lat 2008-2013 –

Poznań jako ośrodek życia teatralnego w dobie Prus Południowych (1793-1806), [w:] Teatr niemiecki w Polsce. XVIII – XX wiek, pod red. K. Prykowskiej – Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 163 – 198.

Wokół pierwszej polskiej szkoły teatralnej, [w:] Kultura – język – edukacja. Dialogi współczesności z tradycją, pod red. B. Gromadzkiej, D. Mrozek, J. Kaniewskiego, Poznań 2008, s. 193 – 204.

Poznańskie peregrynacje Wojciecha Bogusławskiego, [w:] Wojciech Bogusławski – ojciec teatru polskiego. Red. naukowa K. Kurek, Poznań 2009, s. 91-147.

Wędrowna opera Kazimierza Skibińskiego w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania“ 2010, nr 2, s. 104 – 116.

Bonawentura Kudlicz. Notatki i szkice do portretu artysty. W: Portrety teatralne. Piórkiem – węglem – pędzlem. Prace dedykowane profesor Annie Kuligowskiej – Korzeniewskiej. Red. I. Jejte – Lewkowicz i M. Leyko przy współpracy D. Leśnikowskiego, Łódź 2011, s. 204 – 215.

 

Z poznańskiej wieży ratuszowej na scenę Teatru Narodowego. Wokół biografii Karola Boromeusza Świerzawskiego, „Kronika Miasta Poznania” 2012, nr 1, s. 77 – 84.

 

Teatralna menażeria. Kilka uwag o obecności konia i małpy w sztukach widowiskowych XVIII i XIX wieku, [w:] Człowiek w świecie zwierząt – zwierzęta w świecie człowieka, pod red. K. Ilskiego, Poznań 2012, s. 63 – 86.

 

Między sacrum a profanum… Nieznany tekst pastorałki dramatycznej z kręgu kaliskiego kolegium jezuickiego, [w:] Ko-mediana. Prace ofiarowane Profesor Dobrochnie Ratajczakowej, pod red. E. Guderian-Czaplińskiej i K. Kurka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne“, Poznań 2013, s. 123 – 152 (współautorstwo z W. Wydrą).

 

„Pamiątka dla Publiczności Poznańskiej od Inspicienta Teatru Krakowskiego z 1867 roku“ jako interesujący przyczynek do dziejów sceny polskiej w Poznaniu, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, t. 2, Poznań 2013, s. 191-198.

Taniec śmierci na scenie kolegium jezuickiego w Kaliszu?, „Poznańskie Studia Polonistyczne“, Seria Literacka 22 (42), Poznań 2013, s. 315-339 (współautorstwo z W. Wydrą)