kasia

 

Polonistka, teatrolog, prowadzi zajęcia dotyczące m.in. estetyki i teorii opery oraz historii europejskiego teatru i dramatu XVII i XVIII wieku. Opiekun studentów Międzywydziałowej Specjalności Operologicznej. Należy do zespołu Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM powstałego w 2011 roku. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół związków pomiędzy sztukami: teatru – muzyki – literatury. Pracę doktorską pt. Fidelio Ludwiga van Beethovena na tle przekształceń świadomości europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Dobrochny Ratajczakowej, obroniła z wyróżnieniem w 2005 roku. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (2003). Dzięki trzyletniemu grantowi badawczemu MEN prowadziła kwerendy biblioteczne w Wiedniu i w Berlinie (2002-2005). Zafascynowana silną i żywą obecnością we współczesnej kulturze arcydzieł dramatyczno-muzycznych sprzed stuleci i głębokim oddziaływaniem dawnych prądów estetycznych i ideowych na szeroko rozumianą sztukę i kulturę europejską.

 

 

Główne zainteresowania badawcze:

 • zagadnienia teatralne i dramatyczne epok dawnych – XVII, XVIII, XIX wieku – w kontekście historii idei i badań nad mentalnością;
 • estetyka teatru operowego i badania nad librettem;
 • metodologia badań nad teatrem operowym ze szczególnym uwzględnieniem jego wizualnej i muzycznej ontologii;
 • teatr operowy Wojciecha Bogusławskiego wobec uniwersalności kultury europejskiej XVIII i XIX wieku.

 

Wybrane publikacje:

 

Monografia autorska:

Świadectwo opery. „Fidelio” Ludwiga van Beethovena na tle przekształceń świadomości europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku, Poznań 2007, ISBN/ISSN 978-83-7063-529-9, 1230-0187.

Redakcje:

Horyzonty opery, red. D. Ratajczakowa i K. Lisiecka, Poznań 2012.

Libretto w Europie Środkowej i Wschodniej, red. K. Lisiecka, B. Judkowiak, Poznań 2014 (w druku).

Studia i artykuły:

 1. Z poetyki libretta. Kilka uwag o dramatycznych i epickich uwarunkowaniach dzieła operowego, w: Horyzonty opery, red. D. Ratajczakowa i K. Lisiecka, Poznań 2012, s. 115-129.
 2.  Arystotelesowskie źródła operowego lieto fine czyli o wspólnocie nowożytnej polis, w: Ko-Mediana. Prace ofiarowane Profesor Dobrochnie Ratajczakowej, red. E.Czaplińska, K. Kurek, Poznań 2013, 153-168.
 3. Strategie translatorskie Bogusławskiego w librettach oper włoskich. (Na przykładzie polskiej adaptacji „L’italiana in Londra” Domenica Cimarosy i Giuseppe Petroselliniego), w: „Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny”. Studia i szkice o libretcie, red. E. Nowicka, A. Borkowska-Rychlewska, Poznań 2013, 107-122.
 4. Ironiczne wyzwolenie. „Axur. Król Ormus” Antonio Salieriego – Wojciecha Bogusławskiego, w: Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, red. M. Dębowski, Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski, Kraków 2013, 555-563.
 5. Europejskie tło idei narodowego teatru. Arkadyjska kontrabanda Wojciecha Bogusławskiego, w: Opera wobec historii: od rekonstrukcji do mityzacji, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Toruń 2012, 183-200.
 6. Wojciech Bogusławski i teatr operowy, w: Wojciech Bogusławski in memoriam, pod red. M. Bajer, D. Kamińskiej, Poznań/Suchy Las 2007, ISBN 978-83-921829-2-4, s. 53-64.
 7. Pytania o dramat. Arystotelesowski trop poszukiwań: poiesis, praksis mimesis., Lirydram. Kwartalnik literacko-kulturalny 2013/1, s. 69-74.
 8.  „Poważny żart” O Cosi fan tutte Mozarta i Da Pontego, Res Facta Nova 10 (19) 2008, s. 127-139.
 9. Angelologiczny traktat filmowy pomiędzy sztukami. O „Niebie nad Berlinem” Wima Wendersa, Images VII/13-14 2010, s. 191-204.
 10. Tropy biograficzne w dziełach Goethego i Beethovena. Historia pewnej znajomości, w: Biografie romantycznych poetów, pod red. Zofii Trojanowiczowej i Jerzego Borowczyka, Poznań 2007, s. 233-244.
 11. Das Schaffen des Mythos. Europaeische Kultur in den Essays von Zbigniew Herbert, w: Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache. Die Kultur Ostmitteleuropeas in Beiträgen zur Potsdamer Tagung, 16.-18. Januar 2003, hrsg. von K. Berwanger und P. Kosta, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2005, s. 499-507.