ela

 

Teatrolog, literaturoznawca.
Podczas studiów aktorka Teatru 8 Dnia; po studiach współpracowała zawodowo jako sekretarz literacki z Teatrem Nowym w Poznaniu. Od 1975 roku w Zakładzie Teorii Literatury IFP UAM prof. Jerzego Ziomka, następnie w Zakładzie Dramatu i Teatru pod kierownictwem prof. Dobrochny Ratajczakowej.
Doktorat: 1984 na podstawie pracy Społeczne role recenzji teatralnej – przełom październikowy 1955-1957. Promotor prof. Jerzy Ziomek. Praca wydana przez wyd. ‘Wiedza o kulturze’, Wrocław 1991 pt. Teatr w gazecie. Społeczne role recenzji teatralnej. Przełom październikowy 1955-1957.
Habilitacja: 2000 na podstawie pracy Prometeusz z przepiórką. Dramaty Stefana Żeromskiego: od Czarowica do Przełęckiego. Wydawn. Naukowe UAM Poznań 2000.
Od roku 2001 na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
W latach 1993-96 oraz 1996-99 pełniła funkcję wicedyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej UAM; w kadencji 1999-2002 oraz 2002-2005 – była prodziekanem ds. współpracy z zagranicą Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.
Zainteresowania badawcze skupia zasadniczo na zjawiskach teatralnych i dramatycznych XX wieku. W polu zainteresowań ma także krytykę teatralną, dramat najnowszy oraz pewne obszary postdramatycznego teatru (np. teatr tańca).
Obecnie pracuje nad historią teatrów dramatycznych w Poznaniu po roku 1945. W opracowaniu pozostają także dwa skrypty: Krytyka teatralna i Czytanie dramatu [tytuły robocze].
Od lat współpracuje z Olimpiadą polonistyczną (teatrologiczną). Współtworzyła (z D.Ratajczakową) merytorycznie i programowo serię wydawniczą Theatroteka Wydawnictwa słowo/obraz terytoria.
Jest członkiem redakcji serii Kolekcja Teatralna Wydawnictwa Naukowego UAM (wspólnie z D.Ratajczak i K.Kurkiem).
Członek Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru i PTPN.

 

Publikacje

Książki:

 1. Teatr w gazecie. Społeczne role recenzji teatralnej. Przełom październikowy 1955-57. Wrocław 1991, ss.116.
 2. Prometeusz z przepiórką. Dramaty Stefana Żeromskiego: od Czarowica do Przełęckiego, Poznań UAM 2000, ss.340.

Opracowania i redakcje:

 1. Programy Teatru Nowego w Poznaniu 1972-1975 – oprac., red., współaut. [25 premier w okresie dwóch kolejnych dyrekcji: Krzysztofa Ziembińskiego i Izabeli Cywińskiej]
 2. Teatr Nowy w Poznaniu 1923-73, oprac. i red. E.Kalemba-Kasprzak i M. Kwiatkowski, Poznań 1973
 3. Zobaczyć poetę. Materiały konferencji “Twórczość Tadeusza Różewicza”. Pod redakcją E.Guderian-Czaplińskiej i E.Kalemby-Kasprzak. Poznań 1993.
 4. Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. Red.naukowa E.Kalemba-Kasprzak, D.Ratajczak. „Wiedza o Kulturze” Wrocław 1998

Artykuły, rozprawy, studia, recenzje:

 1. Teatry dramatyczne w Poznaniu 1945-2000. Kronika rozumowana. /w:/ Uśmiech Melpomeny. „Kronika Miasta Poznania” 2000 nr 3, s.226-268
 2. Poznańskie „Ósemki”. /w:/ Uśmiech Melpomeny. „Kronika Miasta Poznania” 2000 nr 3, s.290-299
 3. Teatr Polski po roku 1945 – dyrekcje, sezony, wydarzenia. /w:/ Twierdza i teatr. Księga jubileuszowa 125 lat Teatru Polskiego w Poznaniu. Pod red. K.Kurka, Poznań 2000, s.33-53
 4. Schwytać przepiórkę. /w:/ Dramat polski. Interpretacje. Cz.2: Po roku 1918, pod red. J.Ciechowicza i Z.Majchrowskiego. Wydawn. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, s.18-34
 5. Szkoły poznańskie a poznańska teatrologia [wspólnie z K.Kurkiem] /w:/ Teatrologia polska u schylku XX wieku, pod red. J.Michalika i A.Marszałek. Wydawn. Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2001, s.50-56
 6. Wstrząśnięte? Nie, zmieszane. [o sztukach Sary Kane, wspólnie z E.Guderian-Czaplińską]. „Arkusz” 2002 nr 8, s.1-3
 7. Hebanowski w Poznaniu. Trochę wspomnienie, trochę esej. [wspólnie z D.Ratajczak] /w:/ Teatry Stanisława Hebanowskiego. Odkrycia, powtórki, rewizje. Pod red. J.Ciechowicza i W.Zawistowskiego. Wydawn. Uniwersytet Gdański i Tower Press, Gdańsk 2005, s.45-56
 8. Operetka Janusza Nyczaka. [współautor D.Ratajczak] „Pamiętnik Teatralny” 2004 z.1-4, s.736-750
 9. Sezon w Poznaniu. [o dyrekcji Byrskich 1958/59] /w:/ Odwilż ’56. „Kronika Miasta Poznania” 2005 nr 3, s.177-199
 10. Wstęp do wyboru pism D.Ratajczakowej, W płomieniu i w krysztale, t.1-2. Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006
 11. Matki nadchodzą. „Teatr” [ISSN 0040-0769] 2006 nr 10, s.39-40 [rec. przedstawienia Teatru Ósmego Dnia pt. Czas matek, prem. 28 czerwca 2006]
 12. Witolda Gombrowicza kronika [tu: Gombrowicz na scenach teatrów poznańskich] „Pamiętnik Teatralny” Wydawnictwo: Instytut Sztuki PAN ISBN/ISSN: 330981; 2006 z.1-4
 13. Z profesor Elżbietą Kalembą-Kasprzak o konsekwencjach Marca ’68 w kulturze nie tylko poznańskiej rozmawia Stefan Drajewski, „Głos WLKP.” 2008